Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Telecommunication Systems

TS Nguyễn Thành Chuyên

 

 

TS. Nguyễn Thành Chuyên

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử - Viễn thông, C9-408, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: https://sites.google.com/site/ntchuyenkyoto/

 

Các môn giảng dạy:

Cho sinh viên hệ đại học:

1.Hệ thống viễn thông

2.Anten và truyền sóng

Cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

1.N/A

 

Hướng nghiên cứu:

Communications Theory

Wireless Sensor Networks

Radio Frequency Identification RFID

The Internet of Things IoT

Millimeter Wave Mobile Communications

Machine Learning, Optimization and Statistics

Các công trình NCKH đã công bố

Journal papers

[J3]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Approach for RFID Tag Set Cardinality Estimation under Capture Effect and Detection Errors,” IEICE Transactions on Communications, Vol.E96-B, No.5, pp.1122-1129, (May 2013).
[J2]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Probabilistic Dynamic Framed Slotted ALOHA for RFID Tag Identification,”  Journal of Springer Wireless Personal Communications, vol. 71, no. 4, pp. 2947-2963, DOI: 10.1007/s11277-012-0981-z, 2013.
[J1]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Approach for RFID Tag Set Cardinality Estimation with Detection Errors,” Journal of Springer Wireless Personal Communications, vol. 71, no. 4, pp. 2587-2603, DOI 10.1007/s11277-012-0956-0, 2013.

Proceedings of International Conferences
[C4]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “RFID Tag Cardinality Estimation under Capture Effect and Detection Errors,” Proceedings of the 9-th IEEE Asia Pacific Wireless Communication, Kyoto, Aug., 2012.
[C3]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “Maximum a Posteriori Approach for Anonymous RFID Tag Cardinality Estimation,” Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Kyoto, Japan, Mar., 2012.
[C2]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Method for RFID Tag Set Cardinality Estimation using Multiple Independent Reader Sessions,” Proceedings of the IEEE Asia-Pacific Signal and Information Processing Association, China, Oct., 2011.
[C1]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “RFID Tag Identification with Probabilistic Dynamic Framed Slotted ALOHA,” Proceedings of the 8-th IEEE Asia Pacific Wireless Communication, Singapore, Mar., 2011.

Các sách đã xuất bản:

N/A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

N/A

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N/A

Các thông tin khác (nếu có):

I am actively seeking students interested in my research areas