Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

ThS. Nguyễn Việt Anh

 

ThS. Nguyễn Việt Anh

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Thí nghiệm Li thuyết mạch

2. Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu

3. Thí nghiệm Kĩ thuật xung

  

Hướng nghiên cứu

1. Đo lường và xử lí tín hiệu

2. Lập trình vi điều khiển, mô phỏng máy tính

 

online casino border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;" valign="top" width="271">

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)