Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

TS. Đặng Quang Hiếu

 

TS. Đặng Quang Hiếu

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Các môn giảng dạy

   Cho sinh viên Đại học:

1. Tín hiệu và hệ thống

2. Xử lí số tín hiệu

 

   Cho học viên Cao học:

1. Truyền thông băng siêu rộng

2. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

3. Thông tin y tế

4. Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới

5. Mô hình hóa hệ thống và các phương pháp mô phỏng số

6. Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Mã hóa kênh

 

Hướng nghiên cứu

1. Xử lí tín hiệu trong thông tin vô tuyến

2. Truyền thông băng siêu rộng, WCDMA, OFDM, MIMO, watermarking

3. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

4. Triển khai máy thu số trên FPGA

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. "Convolutional Codes: Theory and Applications in Satellite Communications", B.Sc Thesis, Hanoi University of Science and Technology, May 1999.

 

2. "Improved Noise Whitening for Long-code WCDMA Receivers", M.Sc Thesis, Delft University of Technology, June 2003.

 

3. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Single- and Multi-user Blind Receivers for Long-code WCDMA", in IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), Rome, June 2003.

 

4. A. Trindada, Q.H. Dang, A.J van der Veen, "Signal Processing Model for a Transmit-Reference UWB Wireless Communication System", in IEEE Conf. on Ultra Wideband Systems and Technologies (UWBST2003), Reston, Virginia, August 2003.

 

5. A. Trindade, Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Signal Processing Model for a Transmit-Reference UWB Wireless Communication System", in IEEE SPS Benelux Workshop, Hilvarenbeek, Netherlands, pg. 129-132, April 2004.

 

6. A.J. van der Veen, Q.H. Dang, "Complexity Analysis of an Efficient Blind Long-code WCDMA Receiver"in IEEE SPS Benelux Workshop, Hilvarenbeek, Netherlands, pg. 125-128, April 2004.

 

7. H.Q. Dang, A.J. van der Veen, "A Low-complexity Blinde Multi-user Receiver for Long-code WCDMA", Eurasip J. Wireless Comm. Netw., Vol. 2004, Issue 1, pg. 113-122, Aug 2004.

 

8. Q.H Dang, A. Trindade, A.J. van der Veen, "Considering Delay Inaccuracies in a Transmit-Reference UWB Communication System", in IEEE Int. Conf. UWB (UWB 2005), Zurich, Sep 2005.

 

9. H.Q. Dang, A.J. van der Veen, A. Trindade, "Statistical Analysis of a Transmit-Reference UWB Wireless Communication System", in Proc. IEEE ICASSP, Philadelphia, IEEE, pg. III-317-320, Mar 2005.

 

10. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Resolving Interframe Interference in a Transmit-Reference Ultra-Wideband Communication System", in Proc. IEEE ICASSP, Toulouse, IEEE, pg. IV-481-484, May 2006.

 

11. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Narrowband Interference Mitigation for a Transmitted-Reference Ultra-Wideband Receiver", in Proc. Eusipco, Florence, Sep 2006.

12. Q.H. Dang, A. Trindade, A.J. van der Veen, "Signal Model and Receiver Algorithms for a Transmit-Reference Ultra-Wideband Communication System", IEEE J. Sel. Areas in Communications, Vol. 24, Issue 4, pg. 773-779, Apr 2006.

 

13. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Signal Processing for Transmit-Reference UWB", in Proc. 3rd Annual IEEE Benelux/DSP Valley Signal Processing Symposium, Antwerp, IEEE, pg. 55-61, Mar 2007.

 

14. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "Signal Processing Model and Receiver Algorithms for a Higher Rate Multi-user TR-UWB System", in Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustic, Speech and Signal Proc. (ICASSP 07), Honolulu, IEEE, pg. III-581-585, Apr 2007.

 

15. Q.H. Dang, A.J. van der Veen, "A Decorrelating Multiuser Receiver for Transmit-Reference UWB Systems", IEEE J. Sel. Topics in Signal Processing, Vol. 1, Issue 3, pg. 431-442, Oct 2007.

 

16. "Signal Processing Algorithms for Ultra-Wideband Wireless Communications", PhD Thesis, TU Delft, Dept. EEMCS, February 2008.

 

17. Tan Nghia Duong, Minh Tu Hoang, Quang Hieu DangManh Hoang Tran"A Practical Synchronization Algorithm for IEEE 802.15.4a UWB Receivers", The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pg. 170-175, Hochiminh City, 2013. 

 

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

Cần Nghiên cứu sinh/Học viên Cao học/Sinh viên năm cuối làm về các đề tài:

1.Ultra-wideband communications: localization, RFID, MIMO,…

2.MIMO-OFDM channel estimation

3.Acoustic OFDM

4.Signal processing for WPAN, WSN, relay network

5.Signal processing in cognitive radio

6.FPGA implementation for wireless digital receiver

7.LDPC implementation and optimzation