Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

PGS. TS. Nguyễn Thúy Anh

 

PGS. TS. Nguyễn Thúy Anh

Giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: C9-409

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Các môn giảng dạy

    Cho sinh viên Đại học:

1. Cơ sở truyền tin

2. Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử

 

    Cho học viên Cao học:

1. Mô hình hóa hệ thống và các phương pháp mô phỏng số

2. Xử lí tín hiệu không gian-thời gian

3. Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

 

    Cho Nghiên cứu sinh:

1. Xử lí tín hiệu phi tuyến

2. Lí thuyết phi tuyến tính và ứng dụng vào truyền thông

3. Mã hóa kênh

4. Lí thuyết wavelet và ứng dụng

 

Hướng nghiên cứu

Lý thuyết: Nghiên cứu áp dụng lý thuyết Hệ thống, lý thuyết điều khiển hiện đại kết hợp với công nghệ truyền thông và công nghệ tính vào xây dựng, giải quyết các bài toán cụ thể về tính bền vững trong quá trình chuyển dịch kỹ nghệ từ hợp tác 3C sang tích hợp C3+ (Communication, Control, Computation)

 

Ứng dụng: Nghiên cứu tìm kiếm phương án kỹ thuật thích hợp nhằm giải quyết bài toán, nhiệm vụ triển khai cụ thể như các yêu cầu về mã phục vụ các hệ thống thông tin tiên tiến; các yêu cầu về đặc thù hóa bản chất vật lý trong xử lý tín hiệu.

 

Khai thác: Tìm kiếm các công cụ hỗ trợ khác (sử dụng các loại phổ khác nhau từ những miền ánh xạ khác, khai thác các phần mềm mã nguồn mở khác nhau, v.v...) để giải quyết những đòi hỏi có các đặc tính kỹ thuật mang tính đặc thù (giao thông thành phố, tín hiệu y sinh, chống nhiễm xạ và phơi nhiễm, v.v...).

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1. Anh N. T. and San N. N., “Controller reduction by state-optimization approach”, Optimization, 36 (4), 361-380, 1996.

 

2. Nguyen Thuy Anh, Nguyen Xuan Hoai and Nguyen Ngoc San, "On state-optimization approach to system problems: A brief survey", Proc. Japan-USA-Vietnam workshop on Res. and Edu. in Syst., Comp. and Contr. Engg., p. 65-72, Hanoi, May 13-15

 

3. Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Ngọc San,” Brief on order – reduction for models: a critical survey”. Tạp chí tin học và điều khiển, T16, S1 (2000), p. 1 – 14.

 

4. Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Hữu Trung, “Các hệ thống DS – CDMA đa tải tin” . Tạp chí Bưu chính Viễn thông, 2/2000, Tr. 19 – 22.

 

5. Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Hữu Trung, “Phân tích và thiết kế hệ thống bắt mã DS-CDMA”, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, 11 / 2000, Tr. 15-17.

 

6. Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thuý Anh, “ Thiết kế hệ thống tích hợp điện thoại – máy tính sử dụng DSP”, Tuyển tập công trình khoa học 45 năm trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Tr. 58 – 62.

 

7. Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Hữu Trung, “Thực hiện hiệu quả thuật toán giải mã Turbo”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật). Số 34+35/2002, Tr. 49-52.

 

8. Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Thuý Anh, “Thực hiện hiệu quả thuật toán giải mã chập”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật). Số 38 + 39/2002, Tr. 28 - 32.

 

9. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Nam Quân, Nguyễn Thuý Anh, “ The analysis of high – frequency, high – resolution electrocardiograms using Haar Wavelet footrints”, Tuyển tập báo cáo khoa học VICA 6, Tr. 508 – 513.

 

10. Lê Minh Hiếu, Nguyễn Thuý Anh, "Mathematical modeling and analysing the ditributed sample based acquisition technique (DSA/CDMA)", Pure & Applied Physics số 17 tập 2 năm 2005.

 

11. Nguyễn Thuý Anh, Bùi Lai An, Ngô Minh Khải, Nguyễn Ngọc San, “On internally balanced and optimal projection metthods to order – redution for models: a critical survey.”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học công nghệ và kỹ thuật quân sự, 17/2006.

 

12. Nguyen Minh Duc, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Van Khang, Nguyen Thuy Anh, Nguyen Huu Trung (2010),"An algorithm of Wavelet denoising based-on non-linear dynamic system indentification", the 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, August, 2010.

 

13. Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh, Nguyễn Thúy Anh, "Mô hình hóa kết nối truy nhập thuê bao số (DSL) trong mạch vòng nội hạt", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 48, Số 1, năm 2010, tr. 11-31.

 

14. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Thúy Anh, "Giải pháp nhúng cho các bộ điều khiển tín hiệu giao thông áp dụng vào

 

15. Nguyen Thuy Anh, “An effect to handle the inter-leaving pseudo noise sequences”, Journal of Science and Technology (ISSN 0866 708X), Vol. 49, No. 4, 2011, pp. 1-10.

 

16. Nguyen Thuy Anh, “On a robustness of reduced order models by state optimization approach”, Journal of Science and Technology (ISSN 0866 708X), Vol. 49, No. 2, 2011, pp. 25-38.

 

17. Nguyen Thuy Anh, Nguyen Huu Trung, “A combine wavelet semiparametric regres-sion-singular identifica-tion denoising method”, Journal of Science and Technology (ISSN 0866 708X), Vol. 49, No. 6, 2011, pp. 1-13.

 

18. Nguyen Thuy Anh, “On the state-optimization approach to system problems: Opened loop thinking solutions”, Journal of Science and Technology (ISSN 0866 708X), Vol. 49, No. 1, 2011, pp. 1-12.

 

19. Nguyen Thuy Anh, “On the state-optimization approach to system problems: Closed-loop thinking solutions”, Journal of Science and Technology (ISSN 0866 708X), Vol. 49, No. 2, 2011, pp. 2-25.

 

20. Nguyen Thuy Anh, Nguyen Huu Trung“On a generalized-inverses method to wavelet frame-based estimation of linear models”, Journal of Science and Technology Special Edition (ISSN 0866 708X), Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 83-92.

 

21. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Thúy Anh, Doãn Thanh Bình, "GENERALIZED SINGULAR  VALUE DECOMPOSITION WITH ZERO-FORCING PRECODING BY GENERALIZED INVERSE APPROACH TO MIMO MULTICARRIER CDMA (MC-DS-CDMA) SYSTEMS", Tạp chí khoa học công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) Tập 51, số 1A, Tr. 117-131, 2013. 

 

Các sách đã xuất bản

1.“Giáo trình Lý thuyết truyền tin”, Trần Trung Dũng, Nguyễn Thúy Anh, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009.

 

2.“Giáo trình Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử”, Vũ Quý Điềm, Nguyễn Thúy Anh và các tác giả, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2001.

 

3.“Ước lượng tham số mô hình kênh hệ động học”, Nguyễn Ngọc San, Nguyễn Thúy Anh, Hoàng Minh, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008.

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

  Hiện đang hướng dẫn các học viên cao học về các đề tài:

 

1.Nghiên cứu kỹ thuật cân bằng không gian-thời gian cho các bộ thu GNSS

2.Xử lý ảnh Radar đa phân giải bằng phương pháp curvelet

3.Ứng dụng biến đổBeamlet trong việc nhận dạng vật thể chuyển động và loại trừ đốm nhiễu

4.Nghiên cứu tối ưu hóa kiến trúc bộ thu trực tiếp cho các ứng dụng thông tin

Nghiên cứu các thuật toán xử lý không gian thời gian cho các hệ thống WCDMA

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Họ tên NCS: Đặng Phan Thu Hương

Tên đề tài: Nghiên cứu lý thuyết phân tích tín hiệu nhiều chiều và biến đổi beamlet, ứng dụng cho xử lý ảnh

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 62520203

Hướng chuyên sâu: Xử lý tín hiệu

 

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS nghiên cứu về lĩnh vực: Tối ưu hóa hệ thống theo tiếp cận trạng thái nhiều chiều lý thuyết nghịch đảo suy rộng cho các hệ thống thông tin sử dụng dạng sóng không truyền thống