Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Activities associations

THÔNG BÁO SỐ 3: HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ TÀI SVNCKH LẦN THỨ 37

     Hội đồng Viễn thông – Định hướng nghiên cứu: 15 đề tài hướng nghiên cứu trong đó có 09 đề tài được bảo vệ dưới dạng trình bày (ORAL), 6 nhóm còn lại sẽ tham gia dưới dạng POSTER.

     Hội đồng Điện tử – Định hướng ứng dụng: 19 đề tài hướng ứng dụng trong đó có 09 đề tài được bảo vệ dưới dạng trình bày (ORAL), 10 nhóm còn lại sẽ tham gia dưới dạng POSTER.
     34 đề tài sẽ được đăng tóm tắt trên kỷ yếu và các thành viên được nhận giấy chứng nhận SNVKCH lần thứ 37 năm 2020.
     Các nhóm khẩn trương sửa lại abstract theo đúng mẫu 1 trang, poster, báo cáo IEEE và upload lên trang upload tài liệu nghiên cứu.
     Deadline: 2/6/2020 
     Thông tin thời gian và địa điểm bảo vệ hội đồng cấp Trường:
          Thời gian: 13h00 thứ 4 ngày 03 tháng 6 năm 2020
          Địa điểm: Phòng 902 và 923 - Tầng 9 - Thư viện Tạ Quang Bửu
 
 
 
 
 
 
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc