Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Các văn bản quan trọng

Các văn bản quan trọng

Quy chế về đào tạo đại học chính quy 2014

Thông tin về quy chế đào tạo đại học chính quy - 2014