Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Phân công hướng dẫn Đồ án 2 học kỳ 20193

Phân công hướng dẫn Thực tập và Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20193

Thực tập

 

Đồ án tốt nghiệp

 

Phân công hướng dẫn Đồ án môn học học kỳ 20193

Phân công hướng dẫn Đồ án 1

 

Phân công hướng dẫn Đồ án 3

 

Phân công hướng dẫn Đồ án Y Sinh BME5

 

Thông tin về hội đồng chấm tốt nghiệp kỳ 20192 dưới hình thức online

Hội đồng số 192_Online 

Thời gian: 14h30 17.07.2020 
Địa điểm: C9-422 
Chủ tịch: TS. Hán Trọng Thanh 
Thư ký: TS. Nguyễn Thu Nga 
Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa 
 
Danh sách sinh viên 
1.   20151744 Nguyễn Thị Xuân Huyền CTTT Điện tử 01-K60
2.   20167978 HORN LOT Kỹ thuật điện tử-truyền thông 01-K61
3.   20153060 Nguyễn Đình Quốc Điện tử 06 K60

Thông báo danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 20192 (cập nhật 13/07/2020)

 

 

More Articles...