Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp đại học kỳ 1 đợt 2 năm học 2014 - 2015

Các sinh viên bảo vệ tốt nghiệp hệ kỹ sư học kỳ 20141 đợt 2 xem Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp tại đây.