Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật K59

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K59 thực tập kỹ thuật trong vòng 1 tháng trong kỳ hè, Viện Điện tử - Viễn thông đề nghị sinh viên dự định sẽ đăng ký học phần thực tập kỹ thuật vào kỳ 20163 (kỳ hè) hoặc kỳ 20171 điền thông tin theo link sau trước ngày 10/6/2017. https://docs.google.com/forms/d/1pdi0JN0e4WbMi6IjeSxi6VC_yOO-nL2nYzA8sk9Rb_w/viewform?usp=send_form