Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 2016_2 (cập nhật)

Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp hệ kỹ sư học kỳ 20162

 

Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp hệ cử nhân học kỳ 20162

 

Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp Kỹ sư tài năng học kỳ 20162

 

Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp Chương trình tiên tiến học kỳ 20162