Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo về việc nộp quyền đồ án tốt nghiệp kỳ hè 20163

Sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 20163 nộp 01 quyển có điểm hướng dẫn tại Văn phòng Viện trong giờ hành chính ngày thứ năm, thứ sáu: 07, 08/09/2017