Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo phân công Đồ án 2, Đồ án 3 học kỳ 20171

Phân công Đồ án 2

 

Phân công Đồ án 3