Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo danh sách phân công hương dẫn sinh viện CTTT KTYS thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 20171