Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

[TB số 2] Thông báo địa điểm họp lớp cuối năm Viện Điện tử Viễn thông

Chú ý: Sinh viên Lớp ĐT09, ĐT10 K60 do thầy Đặng Quang Hiếu chủ nhiệm đổi sang phòng D5-205 Kíp 4