Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT ET3270 CHO SINH VIÊN K59, K60

Sinh viên nộp báo cáo gồm có:

1.Phiếu thực tập theo mẫu PhieuThucTap_DTVT.doc có nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập

2.Báo cáo thực tập được trình bày theo mẫu HuongDanVietBaoCaoTTKT_DTVT.doc

Thời gian: Từ 10/9/2018 đến 14/9/2018.

Địa điểm: Văn phòng Viện ĐTVT Phòng 405 – nhà C9