Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo phân đồ án môn học học kỳ 20182 (cập nhật 27/02/2019)

Sinh viên thực hiện đồ án môn học học kỳ 20182 xem phân công chi tiết, chính xác tại https://qldt.hust.edu.vn/