Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo lịch học đồ án 2 học kỳ 20191 bổ sung nhóm LUH14 (cập nhật ngày 04/11/2019)