Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo về thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân công nghệ kỳ 20191

Các bạn đã đăng ký TTCN kỳ 20191 điền thông tin đầy đủ vào link sau trước thứ 6 tuần này ngày 27/09/2019: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZCGJWn-Pq-E0DSaIRvPvA0IPbndmWPY9C7dl4nC27tLCZLw/viewform?usp=sf_link
Sau đó Viện sẽ thông báo tiếp theo về phân chia nhóm và kế hoạch thực tập chi tiết.


Viện ĐTVT