Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP KỲ 20191