Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo lịch học chuyển hệ học kỳ 20151

Thông báo về hướng dẫn tốt nghiệp hệ đại học học kỳ 20151

Thông báo phân công hướng dẫn Project 3 học kỳ 20151

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án 1, đồ án 2 sinh viên CNCN và CNKT

Đồ án thiết kế 1

 

Đồ án online casino thiết kế 2 (CNCN)

 

Đồ án thiết kế 2 (CNKT)

Thông báo kế hoạch thực tập công nghiệp học kỳ 20151

online casino
More Articles...