Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng KSTN

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng CTTT (cập nhật)

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng Cử nhân (cập nhật)

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng Kỹ sư

More Articles...