VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Điện tử Hàng Không Vũ Trụ

Nguyễn Hữu Trung

 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung

Địa chỉ nơi làm việc: Bộ môn Kỹ thuật thông tin, Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: (04) 3 8 69 22 42    DĐ: 0913599552

Fax: (04) 3 8 69 22 41

Các môn giảng dạy:

Cho sinh viên hệ đại học:

1.Thông tin số (bậc đại học cho sinh viên chính quy và kỹ sư tài năng)

2.Mạng thông tin (bậc đại học cho sinh viên chính quy và kỹ sư tài năng)

3.Nhập môn điện tử viễn thông (bậc đại học)

4.Đồ án I, II và III (bậc đại học cho sinh viên chính quy và kỹ sư tài năng)

5.Kỹ thuật chuyển mạch (cho sinh viên hệ Tại chức vừa làm vừa học)

6.Kỹ thuật vi xử lý (cho sinh viên hệ Tại chức vừa làm vừa học)

Cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

1.Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng (bậc cao học)

2.Các hệ thống thời gian thực (bậc cao học)

3.Lý thuyết Wavelet và ứng dụng (cho NCS)

Hướng nghiên cứu:

Lý thuyết: Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết biến đổi sóng con (wavelet) thế hệ II, lý thuyết biến đổi sóng con có hướng (directional wavelet, curvelet), các quy trình xử lý tín hiệu nhiều chiều (multi-dimensional) và các mô hình thống kê (statistical model) để nghiên cứu, mô hình hóa và đánh giá tín hiệu/ảnh thông tin/tín hiệu y sinh; Nghiên cứu lý thuyết nghịch đảo suy rộng (generalized inverses), GSVD nhằm mô hình hóa, đánh giá các hệ thống MIMO, các hệ thống GNSS độ chính xác cao; Xử lý tín hiệu điện tim (ECG); Nghiên cứu các hệ thống thông tin trải phổ đa sóng mang (multi-carrier) áp dụng cho các hệ thống thông tin thế hệ tiếp theo.

Công nghệ: Nghiên cứu công nghệ nhúng, công nghệ FPGA, DSP thực hiện các hệ thống GNSS, các hệ thống giao thông thông minh (ITS), công nghệ UWB phục vụ thiết kế radar độ phân giải cao, xử lý tín hiệu điện tim (ECG); Công nghệ SDR.

 

Các công trình NC đã công bố

1.Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Hữu Trung (2004), “Các cơ sở của không gian Hilbert và các khung wavelet, ứng dụng vào các hệ thống thông tin trải phổ trực tiếp đa tải tin(MC-DS-SS)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia), Tập 42, số 2, Tr. 41-52.

2.Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Hữu Trung (2000), “Các hệ thống DS-CDMA đa tải tin”, Tạp chí bưu chính viễn thông, số 2, Tr 19-22.

3.Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Hữu Trung (2000), “Phân tích và thiết kế hệ thống bắt mã DS-CDMA”, Tạp chí bưu chính viễn thông, số 11, Tr 15-17.

4.Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Hữu Trung (2003), “ Truyền dữ liệu qua kênh phađinh dùng điều chế đa tải tin”, Tạp chí khoa học công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) Tập 42, số 3, Tr. 26-33.

5.Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Hữu Trung (2004), “Xây dựng kiến trúc hệ thống khung wavelet CDMA theo công nghệ radio phần mềm”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật). Số 48+49.

6.Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung (2001), “Thiết kế MODEM sử dụng kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật). Số 27+28, Tr.83-87.

7.Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thuý Anh, Nguyễn Hữu Trung (2002), “Thực hiện hiệu quả thuật toán giải mã Turbo”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật). Số 34+35, Tr. 49-52.

8.Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung (2001), “Thiết kế thiết bị đo đa chức năng dùng máy tính”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật), số 27+28, Tr.31-35.

9.Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung, Đào quang Huân (2004), “Thiết kế hệ thống mô phỏng chụp cắt lớp điện toán - phần 1”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật), số 44+45.

10.Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hữu Trung (2004), “Thiết kế hệ thống điều khiển của thiết bị mô phỏng chụp cắt lớp điện toán”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật), số 46+47.

11.Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thúy Anh (2003), “Thiết kế hệ thống tích hợp điện thoại – máy tính”, Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật), số 46+47.

12.Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Nam Quân, Nguyễn Thuý Anh, “ The analysis of high – frequency, high – resolution electrocardiograms using Haar Wavelet footrints”, Tuyển tập báo cáo khoa học VICA 6, Tr. 508 – 513.

13.Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đức Thuận (2005), "Đề xuấmô hình điều chế đa tải tin sử dụng các cơ sở và khung wavelet", Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật), số 50, Tr. 23-28.

14.Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đức Thuận (2007), "Thiết kế mạch điện tim có độ chính xác cao", Tạp chí khoa học công nghệ (các trường đại học kỹ thuật), số 59, Tr. 27-30.

15.Nguyen Duc Thuan, Nguyen Huu Trung (2006), "Wavelet - Based electrocardiogram signal denoising", Proceedings of the 20th Scientific conference Hanoi University of Technology, p. 66-69.

16.Nguyễn Hữu Trung (2010), "Nghiên cứu thực hiện hệ thống thu nhận và xử lý tín hiệu điện tim tốc độ cao bằng phương pháp Wavelet trên DSP", Khoa học & công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia), Số 77, Tr. 11-15.

17.Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Thúy Anh (2010), "Giải pháp nhúng cho các bộ điều khiển tín hiệu giao thông áp dụng vàthực trạng giao thông Việt Nam", Khoa học & công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia),  Số 48, Tập 2, Tr, 17-27.

18.Nguyễn Hữu Trung (2010), "An application of Wavelet theory to electrocardiograms singular points analysis", Khoa học & công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia), Số 48, Tập 1, Tr, 1-9.

19.Nguyen Minh Duc, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Van Khang, Nguyen Thuy Anh, Nguyen Huu Trung (2010),"An algorithm of Wavelet denoising based-on non-linear dynamic system indentification", the 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, August, 2010.

20.Nguyen Thuy Anh and Nguyen Huu Trung, "A combine wavelet semiparametric regression-singular identification denoising method", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 49, số 6, năm 2011, tr. 1-13

21.Vu Van Yem, Nguyen Van Khang, Vu Van Hung, Nguyen Huu Trung, "Simulation and performance analysis of Galileo Receiver based on SDR technology", PIERS 2012 progress In Electromagnetics Research Symposium, 27-30 March 2012 Kuala Lumpur Malaysia, 2012.

22.Nguyen Thuy Anh, Nguyen Huu Trung“On a generalized-inverses method to wavelet frame-based estimation of linear models”, Journal of Science and Technology Special Edition (ISSN 0866 708X), Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 83-92.

23.Vu Van Yem, Nguyen Van Khang, Nguyen Huu Trung, "Consideration of Using Electromagnetic band gap for Antenna design", ", PIERS 2012 progress In Electromagnetics Research Symposium, 27-30 March 2012 Kuala Lumpur Malaysia, 2012.

24. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Thúy Anh, Doãn Thanh Bình, "GENERALIZED SINGULAR  VALUE DECOMPOSITION WITH ZERO-FORCING PRECODING BY GENERALIZED INVERSE APPROACH TO MIMO MULTICARRIER CDMA (MC-DS-CDMA) SYSTEMS", Tạp chí khoa học công nghệ (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) Tập 51, số 1A, Tr. 117-131, 2013.

Các sách đã xuất bản:

     

1.Nguyễn Hữu Trung, “Kỹ thuật trải phổ và truyền dẫn đa sóng mang”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

2. Nguyễn Hữu Trung (CB), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Kiểm, “Kỹ thuật số”, NXB Bách Khoa, 2012       

 

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Hiện đang hướng dẫn các học viên cao học về các đề tài:

 

1.Nghiên cứu phương pháp xử lý tín hiệu nhiều chiều và ứng dụng.

2.Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng thu tín hiệu số bằng bộ cân bằng kênh wavelet.

3.Nghiên cứu phương thức định vị chính xác sử dụng hệ thống GNSS lưỡng tần số.

4.Phân loại các đặc trưng của tín hiệu ECG dựa trên biến đổi Curvelet.

5.Nghiên cứu thực hiện cơ chế tái cấu hình trong hệ thống thông tin chiến thuật ứng dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR.

6. Nghiên cứu thiết kế trạm tham chiếu theo phương thức định vị chính xác RTK (realtime kinematic). 

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

1. Họ tên NCS: Nguyễn Minh Đức

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển máy thu định vị toàn cầu đa kênh ứng dụng kỹ thuật đổi tần trực tiếp

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông              

Mã số: 62520208

2. Họ tên NCS:  Doãn Thanh Bình

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều chế bội phân và điều chế sóng con cho hệ thống MC-CDMA

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông              

Mã số: 62520208

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài:

1.Phân tích thiết kế trạm tham chiếu (reference station) theo phương thức định vị chính xác RTK tiếp cận đa kênh.

2. Xử lý ảnh siêu phổ nhiều chiều (hyperspectral image processing based on multi-dimensional signal analysis).