VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

TS Phạm Thành Công


 

TS. Phạm Thành Công, Giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410 nhà C9 – ĐHBK HN

Email: cong.phamthanh@hust.edu.vn

 
 

Các môn giảng dạy

1. Kỹ thuật siêu cao tần - anten

2. Hệ thống viễn thông

3. Đồ án I, II

4. Điện tử tương tự 2

 

Hướng nghiên cứu

1. Kỹ thuật siêu cao tần

2. Anten

3. Hệ thống viễn thông

 

Các công trình NC đã công bố

 

[1].        M. Mussetta, P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Orefice, R.E. Zich, “Optimization of a Dual-Band Reflectarray Antenna”, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Digest, Toronto, Canada, 11–17 July 2010.

[2].        P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Mussetta, G. Dassano, M. Orefice, “A Dual-Band Reflectarray Antenna for Emergency Infomobility Service Systems”, 4th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April 2010.

[3].        M. Mussetta, P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Orefice, R.E. Zich, “Characterization of Microstrip Reflectarray Square Ring Elements by means of an Artificial Neural Network”, 4th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April 2010.

[4].        P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Mussetta, M. Orefice, “Dual-Band Reflectarray Antenna: Design and Experimental Validation”, Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2009, Torino, Italy, 14–18 September 2009, pp. 1024–1027.

[5].        P. Pirinoli, M. Mussetta, P.T. Cong, M. Orefice, “Prototype of a Dual Band Reflectarray Antenna for UAVs Tracking”, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Digest, Charleston, SC, 1-5 June 2009.

[6].        P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Mussetta, M. Orefice, “Concentric square ring elements for dual band reflectarray antenna”, 3rd European Conf. Antennas Propagat., EuCAP2009, Berlin, Germany, pp. 1342–1344, March 2009.

[7].        Pirisi, R.E. Zich, P.T. Cong, M. Mussetta, P. Pirinoli, “A Novel Multi-Layer Patch Configuration for Multi-Band Reflectarray Antennas”, Proceedings of the Pan Pacific Microelectronics Symposium, pp. 122–127, February 2009.

[8].        Phạm Thành Công, Hà Thanh Bình, Nguyễn Khắc Kiểm, “Xu hướng phát triển Anten cho mạng thông tin vô tuyến thế hệ mới”, Tạp chí bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, kỳ 1- Tháng 4, 2006

 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

 

Các thông tin khác (nếu có)

Không có