VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Hán Trọng Thanh

TS. Hán Trọng Thanh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405/412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: (+84) 3 8692242

Fax: (+84) 3 8692241

Các môn giảng dạy:

-          Hệ thống vô tuyến

-          Đo lường điện tử

-          Kỹ thuật định vị dẫn đường điện tử

-          Đo lường tự động điều khiển

-          Điện – điện tử trên máy bay

Hướng nghiên cứu:

-           Kỹ thuật định vị trong thông tin vô tuyến

-          Kỹ thuật Vô tuyến điều khiển bằng phần mềm

Các công trình NC đã công bố:

[1].        H Ha Duyen Trung, N.V. Duc, D.T. Tuan,  and H.T. Thanh, “A study on underwater communication systems,” in Proceeding of 2009 Workshop on Communications and Navigations for the Development of Vietnam’s Marine Economy (Rev/ComNaVi-09), Hai Phong, Vietnam, Oct. 2009.

[2].        Do Trong Tuan, Ha DuyenTrung, Han Trong Thanh, Phuong XuanQuang, Nguyen Duy Hung, and Pham Hoang Anh, “A Combined Differential Navigation and Communication Scheme for Unmanned Arial Vehicles for Supporting Search and Rescue Activities at High-rise Buildings”, Proceeding of ICSANE2013 Conference, Hanoi, December 2013, pp.71-76,

[3].        H. T. Thanh, T. N. Ha, and V. V. Yem, “Novel direction finding algorithm based on phase locked loop with low computational complexity,” in Proc. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh, Vietnam, October 2013, pp. 437 – 442.

[4].        H. T. Thanh and V. V. Yem, “High Performance Direction Finding Algorithm Based on Phase Locked Loop,” in REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 4, No. 1–2, January–June, 2014.

[5].        Han Trong Thanh, Vu Van Yem, Nguyen Duy Minh and Hoang Duc Thang, “Direction of Arrival estimation using the Total Forward - Backward Matrix Pencil Method,”International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2014), July 30th – August 1st, 2014, DA NANG City, Vietnam, pp.718 - 722.

[6].        Han Trong Thanh, Duong Duc Ha and Vu Van Yem, “Multipath Signals Separation Approach In DOA Estimation Using Total Forward – Backward Matrix Pencil Method,” Journal of Science and Technology, Vol 107, 2015, pp. 047 – 053.

[7].        Han Trong Thanh, Do Trong Tuan, Nguyen Trong Duc and Vu Van Yem, “Robust Direction of Arrival Estimation Using Uniform Circular Antenna Array based on Total Forward - Backward Matrix Pencil Method,” Research, Development and Application on information & communications technology journal, Volume E – 3, No. 8 (12), 2015.

[8].        Han Trong Thanh, Duong Duc Ha and Vu Van Yem, “Robust DOA Estimation for Wideband Signal Approach Based on Total Forward – Backward Matrix Pencil Method,” Journal of Military Science and Technology Research, Special Issue, October 2015, No.29, pp. 225 - 234.

[9].        Han Trong Thanh, Tong Hung Son, Pham Trung Minh, Do Trong Tuan and Vu Van Yem, “Jitter Mitigation in Radio Direction Finding System,”International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016), HALONGcity, Vietnam, pp.253 - 257.

[10].    Han Trong Thanh, Pham Thi Thuong, “Research and Development of AES Cryptography for ACARS System in Civil Aviation”, The University Of Danang, Journal Of Science And Technology, No11(108).2016, VOL 2, pp. 211 – 215.

[11].    Do Trong Tuan, Han Trong Thanh, “SSB Modulation for HF Signal using Direct Digital Synthesis technique based on FPGA Soc”, 2017 Communications and Navigations Conference, pp. 21 – 26.

[12].    Do Trong Tuan, Han Trong Thanh, A Modified Costas Loop for Frequency Trackingin HF Communication System”, The University Of Danang, Journal Of Science And Technology, NO. 11(120).2017, VOL. 4, pp. 99 – 103.

[13].    Han Trong Thanh, Nguyen Huu Trung, Duong Minh Duc, Nguyen Thai Binh, Do Trong Tuan, “A Real-Time Control Algorithm For Fixed-Wing UAVS in Twin-Boom Inverted V-Tail Configuration” Journal Of Science And Technology, NO. 11(120).2017, VOL. 4, pp. 72 – 78.

[14].    Do Trong Tuan, Nguyen Huu Trung, Han Trong Thanh, “Research and Development of HF Transceiver using FPGA based on SDR”, The National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, 2017, pp. 22 – 27.

[15].    Han Trong Thanh, Nguyen Duc Moi, Vu Van Yem, “Robust Radio Direction Finding System Using Nested Antenna Array Based on Total Forward – Backward Matrix Pencil Algorithm”, Journal of Science & Technology, No 128C - 2018, pp. 26 – 31.

Các sách đã xuất bản:

-          Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân, Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh, Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.

-          Phạm Văn Tuân, Hán Trọng Thanh, Đỗ Quang Ngọc, Phạm Văn Biên, "Kỹ thuật Đo lường tự động điều khiển", NXB Bách Khoa,2008.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

4 Học Viên

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N-A

Các thông tin khác (nếu có)

  N-A