VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Hà Duyên Trung

 

TS Hà Duyên Trung

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405, 412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: ( 84) 3 8692242

Fax: ( 84) 3 8692241

Các môn giảng dạy:

   Đại học (Undergraduate courses)

-          Thông tin số (Digital Communications)

-          Thông tin di động (Mobile Communications)

-          Kỹ thuật Định vị Dẫn đường (Electronic Positioning and Navigations)

    Sau đại học (Graduate courses)

-          Các hệ thống phân tán (Distributed Systems)

-          Xử lý tín hiệu không gian - thời gian (Space-Time Signal Processing)

-          Các hệ thống không dây tiên tiến (Advanced Wireless Systems)

Hướng nghiên cứu:

-          Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh GPS/GNSS (Location Tracking)

-          Thông tin vô tuyến quang và MIMO (MIMO and Optical Wireless Communications)

-          Kỹ thuật đa truy nhập OFDMA (OFDMA technology)

-          Mạng thông tin VANETs (Vehicle Ad-hoc NETworks)

-          Thông tin sóng âm dưới nước (Underwater Acoustic Communications).

Các công trình NC đã công bố:

2013

-         Ha Duyen Trung and Anh T. Pham: Performance Analysis of SC-QAM Free-Space Optical MIMO Systems Over Atmospheric Turbulence Channels. In preparation for submitting to IEICE Trans. – Special Section on Wideband Systems, 2013.

-         Ha Duyen Trung and Van Duc Nguyen: Performance of a dynamic MAC protocol based on OFDMA for multi-hop wireless adhoc networks. Journal of Communications (JCM), ISSN: 1796-2021, 2013, Acceped.

-         Ha Duyen Trung, Bach T. Vu and Anh T. Pham, "Performance of Free-Space Optical MIMO Systems Using SC-QAM Over Atmospheric Turbulence Channels". Accepted for presentation and publication at the 2013 IEEE International Conference on Communications (ICC), Budapest, Hungary, 9 – 13 June 2013.

-         Ha Duyen Trung, Van Dung Hoang, Van Duc Nguyen, "Performance of a Cross MAC-PHY Protocol for Multi-hop Wireless Adhoc Networks," The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering (RC-EEE) and ISMAC2013, Feb. 4-5, 2013, Bangkok, Thailand, pp. 124-128.

2012

-          Van Duc Nguyen, Khanh Nguyen Quang, Luong Pham Van, Duyen Trung Ha, Tien Hoa Nguyen, Van Tien Pham, Hyunseun Choo: Cross-Layered MAC and Routing Protocol for OFDMA-Based Multihop Adhoc Networks. Journal of Communications and Networks (JCN), ISSN: 1229-2370, 2012, Revised.

-          Hieu Nguyen, Van Duc Nguyen, Tien Hoa Nguyen, Duyen Trung Ha, and Thomas Kaiser, "Performance analysis of Vehicle-to-X Communication Systems," in Proceedings of the 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (ISSPIT 2012), Dec. 12-15, 2012 - Ho Chi Minh City- Vietnam.

-          Ha Duyen Trung, Anh T. Pham, and Kiyomichi Araki, "Information Capacity of Practical MIMO Channel,"  in Proceedings of the 9th IEEE Vehicular Technology Society Asia Pacific Wireless Communications Symposium (IEEE VTS APWCS 2012), Kyoto, Japan, Aug. 23-24,2012.

-          Van Duc Nguyen, Khanh Nguyen Quang, Luong Pham Van, Trung Thanh Nguyen, Duyen Trung Ha, and Van Binh Pham, "Joint MAC and Routing Protocol for OFDMA-Based Adhoc Networks," in Proceedings of the Fourth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue, Vietnam, Aug. 1-3, 2012, pp.97-102. 

-          Van Duc Nguyen, Duyen Trung Ha, Van Tien Pham, and Hyunseung Choo, "OFDMA-based MAC protocol for adhoc and multihop networks," in Proceedings of the 6th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC 2012), ISBN: 978-1-4503-1172-4, Kuala Lumpur, Malaysia, Feb. 20-22, 2012.

2011

-          Ha Duyen Trung and Nguyen Van Duc, "An analysis of MIMO-OFDM for underwater communications," in Proceedings of the 3rd International Congress and Workshops on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems  (ICUMT 2011), Budapest, Hungary, Oct. 5-7, 2011, Publication Year: 2011, Page(s): 1-5.

-          Đỗ Thị Ngân, Nguyễn Thị Hà, Hà Duyên Trung, và Nguyễn Văn Đức, "Phân tích đặc tính kênh truyền dưới nước," Kỷ yếu hội nghị Thông tin và Định vị trên biển (REV/COMNAVI 2011), Đà Nẵng, Việt Nam, 2-4 Aug., 2011, pp. 72-81.

-          Hà Duyên Trung và Nguyễn Văn Đức, "Kỹ thuật điều chế và mã sửa lỗi trong kênh truyền sóng âm dưới nước," Kỷ yếu hội nghị Thông tin và Định vị trên biển (REV/COMNAVI 2011), Đà Nẵng, Việt Nam, 2-4 Aug., 2011, pp. 82-88.

2010

-         Quoc Khuong Nguyen, Van Duc Nguyen, Quoc Trung Nguyen, and Duyen Trung Ha, “A channel allocation method for multi-cell OFDMA-FDD networks,” in Proceedings of the Third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, Aug. 11-13, 2010, pp. 232-236.

2009-past

-         Ha Duyen Trung, N.V. Duc, D.T. Tuan,  and H.T. Thanh, “A study on underwater communication systems,” in Proceeding of 2009 Workshop on best online casino Communications and Navigations for the Development of Vietnam’s Marine Economy (Rev/ComNaVi-09), Hai Phong, Vietnam, Oct. 2009

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, and K. Araki, “Ergodic Capacity of MIMO Rayleigh Channel with Spatial fading Correlation,” in Proceedings of the 2009 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC2009), Jan.1, 2009, Bangkok, Thailand.

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, "Complex Random Matrix and MIMO Channel Capacity," International Conference on Intelligence and Advance Systems (ICIAS2007), Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 25-28, 2007.

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, and K. Araki, “A Study on the Channel Capacity of Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Wireless Systems,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Wireless and Optical Communication Networks 2007 (WOCN’07), Grand Hyatt Singapore, July 2nd- 4th, 2007, pp.1-6.

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, "On Ergodic and Outage Capacities of Space-Time MIMO Channels," in Proceedings of the PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE-2007), Phu Khet, Thailand, May 10-11, 2007.

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, "Location-Aided Multipath Routing Method for Mobile Ad Hoc Wireless Networks,” in Proceedings of the IEEE First International Conference on Communications and Electronics 2006 (ICCE '06), Hanoi, Vietnam, Oct. 10-11, 2006, pp. 7-12.

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, “A Caching Strategy for Multiple Paths Routing in Mobile Ad Hoc Networks,” in Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Communicatinos and Information Technologies 2006 (ISCIT ’06), Bangkok, Thailand, Oct. 18-20, 2006, pp. 231-236.

-         Ha Duyen Trung and W. Benjapolakul, "A Multi-path Location Routing Method Based on Caching trategy for Ad Hoc Networks,“ in Proceedings of the AUN/SEED-Net Field Wise Seminar (FWS '06) on Multimedia Signal Processing and Communication System, Bangkok, Thailand, Oct. 16-17, 2006, pp. 144-147.

Các sách đã xuất bản:

-          Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân, Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh, Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.

-          Ha Duyen Trung, Watit Benjapolakul, Chương sách: Routing Protocols in Mobile Ad-hoc Networks (MANETs), Trong tuyển tập: Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications. Editor: Borko Furht, ISBN: 978-1-4200-4326-6 (hardback) 978-1-4200-5562-7 (electronic), Publisher: CRC, Taylor & Francis Group,15 April 2008, pp.563-575.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

5

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N/A

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần sinh viên 2 năm cuối, học viên cao học và NCS làm về:
1. Thông tin di động (mobile radio communications)

-          Advanced MIMO trong thông tin di động (Advanced MIMO for mobile communications)

-          MIMO trong thông tin quang (MIMO-Free Space Optical Communications)

-          Thiết kế tối ưu thông tin các lớp trong mạng Adhoc nhiều chặng kết hợp OFDMA (Cross-layer optimization for multi-hop wireless adhoc networks-based OFDMA).

2. Hệ thống định vị dẫn đường điện tử (electronic positioning technologies and applications)

-          Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị, giám sát sử dụng GPS/GNSS (Research and development of navigation systems for mobililty objects).