VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Các môn học

  1. Cơ sở dữ liệu
  2. Hệ điều hành
  3. Project 1
  4. Project 2
  5. Điện tử công nghiệp
  6. Hệ thống thông tin công nghiệp
  7. Digital design 2
  8. Thiết kế và tổng hợp hệ thống số và IC số
  9. Thiết kế hệ thống nhúng

10. Lập trình song song

11. Kiến trúc máy tính

12. Kiến trúc máy tính song song

13. Xử lí ảnh

14. Mô hình hóa tín hiệu y sinh

15. Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

16. Thiết kế hướng đối tượng

17. Ngôn ngữ lập trình

18. Lập trình C/C , Java

19. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu

20. Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

21. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng

22. CAD/CAM

23. Mạng neuron và ứng dụng

24. Lập trình

25. Lập trình nâng cao

26. Kỹ thuật số

27. Cấu trúc dữ liệu

28. Thiết kế hệ thống số

29. Thiết kế IC xử lý tín hiệu dùng trong thông tin

30. Kiểm chứng tự động hệ thống số, online casino IC và hệ thống nhúng

31. Kiểm chứng tự động phần cứng số

32. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

33. Kỹ thuật định vị sử dụng vệ tịnh

34. Thiết kế hệ thống phần cứng

35. Thiết kế hệ thống số sử dụng VHDL

36. Cảm biến hình ảnh và camera số

37. Thiết kế IC

38. Thiết kế IC số CMOS

39. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

40. Thiết Kế IC (tương tự)

41. Thiết kế Op-amp

42. Microprocessors

43. Synthesis and Optimization Digital Circuit

44. Functional Hardware Verification

45. Cảm biến hình ảnh và camera số

46. Cấu trúc dữ liệu giải thuật

47. Các phương pháp học máy và ứng dụng