VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị


 

TS. Nguyễn Xuân Quyền

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9

Email: quyen.nguyenxuan@ hust.edu.vn

  

Các môn giảng dạy:

1.Điện tử tương tự 1

2.Điện tử tương tự 2

3.Kỹ thuật truyền hình

4.Project2

 

Hướng nghiên cứu:

1.Thiết kế, chế tạo mạch siêu cao tần

2.Thông tin số dựa trên kỹ thuật hỗn loạn

3.Thông tin số băng siêu rộng

4.Kỹ thuật phát thanh truyền hình

 

Các công trình NC đã công bố

 

1.Bài báo tạp chí ISI:

[1]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, "A chaos-based secure direct-sequence/spread-spectrum communication system”,  Abstract and Applied Analysis (AAA), vol. 2012, Article ID 764341, 17 pages, 2012. doi: 10.1155/2012/764341.

[2]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, and Kyandoghere Kyamakya, "MxN-ary chaotic pulse width position modulation: An effective combination method for improving bit rate,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 32, no. 3, 2013. (In press)

[3]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, “A Chaotic Pulse-Time Modulation Method for Digital Communication,” Abstract and Applied Analysis (AAA), vol. 2012, Article ID 835304, 15 pages, 2012. doi:10.1155/2012/835304.

2.Bài báo tạp chí Non-ISI:

[4]   Santhosh Kumar, Bala Soujanya, and Nguyen Xuan Quyen, “Digital image encryption based on chaotic behavior of a modified tent map,” The ISAST Transactions on Computers and Intelligent Systems, vol. 4, no. 1, pp. 52-57, 2012.

[5]   Nguyen Xuan Quyen, and Vu Van Yem "A Chaotic Modulation Method based on Combination of CPWPM and BPSK for Digital Communication,”  The ISAST Transactions on Computers and Intelligent Systemsvol. 4, no. 1, pp. 18-23, 2012.

[6]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, "Improvement of Bit Rate using M-ary Chaotic Pulse Position Modulation,” REV Journal on Electronics and Communications (REC-JEC), vol. 1, no. 3, pp. 183-190, 2011. 

3.Bài báo hội thảo quốc tế:

[7]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, “A Novel Approach to Chaos-based Direct-Sequence/Spread-Spectrum for Secure Digital Communication System,” The International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2013), HCM city, Vietnam, Jan. 2013. (in press)

[8]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, and Kyandoghere Kyamakya, "Digital communication using MxN-ary chaotic pulse width position modulation",  in Proc. 2012 Int. Conf. on Advanced Technologies for Communications (ATC-2012), Hanoi-Vietnam, Oct. 2012, pp. 362-366.

[9]   Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, Safwan El Assad, and Kyandoghere Kyamakya,  "A combination scheme of CPWPM and BPSK for digital communications",  in Proc. 4th Int. Conf. on Communications and Electronics (ICCE 2012), Hue-Vietnam, Aug. 2012, pp. 190-195.

[10]  Nguyễn Xuân Quyền, Vũ Văn Yêm và Hoàng Mạnh Thắng, “Chaotic behavior and information security of MxN-ary CPWPM method,” trong Kỷ yếu Hội thảo Điện tử- Truyền thông- An toàn thông tin, Hà Nội, Việt Nam 10/2012. pp.157-160.

[11]  Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, “A combination scheme of CPWPM and BPSK for digital communications,” The 40th anniversary conference on Semiconductor and Integrated Optoelectronics (SIOE’12), Cardiff-Wales, UK, April 2012.

[12]  Nguyen Xuan Quyen, Nguyen Trong Luan, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, "M-ary chaotic pulse position modulation for the improvement of bit rate in chaos-based digital communications,”  in Proc. Int. Work. on Communication Systems (IWCS’11), Hanoi-Vietnam, Oct. 2011, pp. 62-67.

[13] Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, "Chaotic Modulation based on the Combination of CPPM and CPWM",  in Proc. Joint Conf. 3rd Int. Work. on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11) and 16th Int. Symp. on Theoretical Electrical Engineering (ISTET'11), Klagenfurt-Austria, July 2011, pp. 150-155.

[14] Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, and Thang Manh Hoang, "Ultra-Wideband Chaotic On-off Keying Modulator and Demodulator: Design and Simulation,” in Proc. 1st Int. Work. on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing (IWNSASP-2010), HCM city-Vietnam, Sep. 2010, pp. 157-163.

[15]  Nguyen Xuan Quyen, Bui Tran Quyet, Vu Van Yem, Nguyen Tien Dzung, and Thang Manh Hoang, "Simulation and Implementation of Improved Chaotic Colpitts Circuit for UWB Communications",  in Proc. 3rd Int. Conf. on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang-Vietnam, Aug. 2010, pp. 307-312.

[16] Nguyen Xuan Quyen, Truong My Thuat, Vu Van Yem, Nguyen Tien Dzung, and Thang Manh Hoang, "Implementation of Chaotic Colpitts Oscillator in Microwave Frequency",  in Proc. 3rd Int. Conf. on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang-Vietnam, Aug. 2010.

[17]  N. T. Q. Thanh, Vu Van Yem, Nguyen Huu Thanh, Nguyen Van Khang, and Nguyen Xuan Quyen, “Design a GPS data transmission system based on analog walkie-talkies,” in Proc. of Workshop on communications and navigations for the development of Vietnam’s marine Economy, 2009.

 

 

Các sách đã xuất bản

Không

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không

 

Các thông tin khác (nếu có)

1.Đề tài nghiên cứu:

Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp bộ: “Đề xuất, thiết kế, chế tạo khối điều chế & giải điều chế sử dụng kỹ thuật hỗn loạn nhằm nâng cao hiệu suất băng thông trong hệ thống thông tin băng rộng”, mã số: B2010-01-373, thời gian thực hiện: 4-2010 đến 8-2011.