VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Giới thiệu

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất nghiên cứu và đào tạo của Viện Điện tử – Viễn thông được tổ chức thành một hệ thống các phòng thí nghiệm, bao gồm:Các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, bao gồm các Phòng thí nghiệm cơ sở ngành và các Phòng thí nghiệm chuyên ngành, các phòng thí nghiệm nghiên cứu.

1. Các phòng thí nghiệm cơ sở ngành:
Các PTN cơ sở ngành thực hiện các thí nghiệm liên quan đến các môn học cơ sở để giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức lý thuyết như: Lý thuyết mạch; Xử lý tín hiệu; Kỹ thuật điện tử; Điện tử tương tự, Điện tử số, v.v.. Các PTN cơ sở ngành do các bộ môn phụ trách và quản lý. Đối tượng phục vụ là tất cả sịnh viên các loại hình, các cấp bậc đào tạo trong và ngoài ngành. Mỗi PTN có một cán bộ phục vụ giảng dạy phụ trách (Trưởng PTN) đảm bảo hoạt động và giữ gìn tài sản của PTN. Trưởng PTN do bộ môn đề xuất, Viện trưởng quyết định. Nội dung các bài thí nghiệm cơ sở do nhóm chuyên môn quyết định và biên soạn tài liệu. Các Nhóm thí nghiệm (tập hợp một số cán bộ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu thực hiện hướng dẫn một loại thí nghiệm), các học viên cao học, nghiên cứu sinh sinh hoạt tại bộ môn tham gia hướng dẫn thí nghiệm dưới sự điều hành của bộ môn. Nhóm thí nghiệm do Viện trưởng quyết định trên cơ sở bố trí hợp lý cán bộ phục vụ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

2.      Các phòng thí nghiệm chuyên ngành:
Các PTN chuyên ngành thuộc các bộ môn quản lý. Đây là các PTN liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mà bộ môn phụ trách. Đối tượng phục vụ là cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên NCKH, học viên cao học và nghiên cứu sinh. PTN chuyên ngành do cán bộ giảng dạy trực tiếp phụ trách (Trưởng PTN) và điều hành theo sự phân công của bộ môn. Các PTN chuyên ngành gắn chặt với định hướng phát triển chuyên môn của bộ môn. Các PTN chuyên ngành có mối liên hệ chặt chẽ với các PTN nghiên cứu tại Trung tâm NC&PT Công nghệ ĐT-VT.

3. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu:
Các phòng thí nghiệm nghiên cứu được đặt tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện tử – Viễn thông. Nhiệm vụ của các phòng thí nghiệm này là thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các đề tài nghiên cứu khoa học của Nhà nước, của các Bộ ngành cũng như của doanh nghiệp. Hiện tại có 08 phòng thí nghiệm nghiên cứu:

  • + PTN Thiết kế vi mạch (IC Design Lab)
  • + PTN Thông tin vô tuyến (Wireless Communications Lab)
  • + PTN Mạng thế hệ mới (Future Networking Lab)
  • + PTN Quang dẫn và siêu cao tần (Microwaves and Photonics Lab)
  • + PTN Hệ thống nhúng và tính toán khả cấu hình (Embedded Systems and Reconfigurable Computing Lab)
  • + PTN Xử lý tín hiệu và thông tin (Signal and Information Processing Laboratory)
  • + PTN Đa phương tiện (Multimedia Lab)
  • + PTN Kỹ thuật điện tử Y sinh (Bio-medical Electronics Lab)