VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Các văn bản quan trọng

Thông báo hướng dẫn đăng ký chuyên ngành và học phần tự chọn kỹ sư cho sinh viên k57