VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo triển khai thực tập công nghiệp 20171

Các văn bản đính kèm Hướng dẫn triển khai học phần thực tập công nghiệp ET4910 cho sinh viên CNCN học kỳ 20171

HuongDanTrinhbayDATN_TTTN_2015

HuongDanVietBaoCaoTTCongNghiep_DTVT

PhieuThucTapCongNghiep_DTVT