VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Danh sách phân công đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20183

Phân công hướng dẫn Đồ án 2

 

 

Phân công hướng dẫn Đồ án 3 

 

 

Phân công thực tập tốt nghiệp

 

 

Phân công đồ án tốt nghiệp