VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Phân công hướng dẫn đồ án môn học 20181

Đồ án 1

 

Đồ án 2

 

Đồ án 3

 

Đồ án thiết kế Y sinh 1

 

Đồ án thiết kế Y sinh 5

 

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp SIE học kỳ 20181

Đăng ký hướng đề tài tốt nghiệp K58, K59 Viện Điện tử - Viễn Thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp học kỳ 20172B Viện Điện tử Viễn thông

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT ET3270 CHO SINH VIÊN K59, K60

Sinh viên nộp báo cáo gồm có:

1.Phiếu thực tập theo mẫu PhieuThucTap_DTVT.doc có nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập

2.Báo cáo thực tập được trình bày theo mẫu HuongDanVietBaoCaoTTKT_DTVT.doc

Thời gian: Từ 10/9/2018 đến 14/9/2018.

Địa điểm: Văn phòng Viện ĐTVT Phòng 405 – nhà C9

Các bài viết khác...