Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Năm 1994 khoa Điện tử tin học và khoa Kỹ thuật thông tin sát nhập thành khoa Điện tử Viễn thông. Bộ môn Điện tử tin học ra đời, dựa trên nền tảng tổ chức cũng như được kế thừa những truyền thống tốt đẹp của khoa Điện tử tin học. Năm 2010 theo quyết định của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa Điện tử Viễn thông chuyển tên thành Viện Điện tử Viễn thông. Bộ môn Điện tử tin học cũng được đổi tên thành bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính.

Giới thiệu chung

 

  • Hiện nay bộ môn có 27 cán bộ, trong đó có 4 PGS. TS, 10 TS. Số cán bộ hiện đang tham gia giảng dạy là 15 người. Số cán bộ phục vụ giảng dạy là 2 người. Số cán bộ hành chính sự nghiệp là 3 người. Số cán bộ đang học tập và công tác ở nước ngoài là 7 người. Nhờ chính sách tuyển dụng của Ban lãnh đạo Viện, đội ngũ cán bộ của bộ môn đã được bổ sung, nâng cao về số lượng và chất lượng bù đắp sự thiếu hụt do một số thày/cô lớn tuổi nghỉ hưu và một số cán bộ chuyển công tác. Các cán bộ của bộ môn được đào tạo trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trình độ sư phạm được nâng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các cán bộ luôn luôn có ý thức chấp hành thực thi tốt dân chủ cơ sở, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị.
  •