Trung tâm Đào tạo thực hành

Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử - Tin học - Viễn thông  sở hữu 10 phòng thực hành khác nhau.

Phòng thực hành:

 

  • Phòng thực hành Điện tử cơ bản
  • Phòng thực hành thiết kế mạch in
  • Phòng thực hành CAD
  • Phòng thực hành Điện tử tương tự
  • Phòng thực hành kỹ thuật số
  • Phòng thực hành kỹ thuật viễn thông
  • Phòng thực hành công nghệ chuyển mạch
  • Phòng thực hành điện tử dân dụng
  • Phòng thực hành thiết kế hệ thống nhúng
  • Phòng thực hành công nghệ DSP/FPGA