Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

 

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình là tạo ra một chương trình đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, cho phép sinh viên tiếp cận được các thành tựu phát triển mới nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh; cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, phát triển suy luận, nghiên cứu giải quyết các vấn đề chung của các khoa học kỹ thuật và y sinh. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng:

 • Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề chung giữa kỹ thuật và y sinh
 • Thu nhận, phân tích, biên dịch các dữ liệu từ các cơ thể sống
 • Làm việc theo nhóm để thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình để mô tả các hiện tượng y sinh.
 • Giải quyết các vấn đề đạo đức, chuyên môn và xã hội liên quan đến tương tác giữa các hệ thống sinh học và phi sinh học.
 • Tham gia vào các nghiên cứu, học tập nâng cao. Nắm bắt các vấn đề hiện thời của Kỹ thuật Y sinh.
 • Có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như trong nền công nghiệp thiết bị y tế, tư vấn kỹ thuật, cơ sinh, công nghệ sinh học
 • Có thể trao đổi, giao tiếp một cách hiệu quả.
 • Có khả năng dùng tiếng Anh tốt và có thể làm việc ở nước ngoài

 

Hình thức đào tạo

 • 4 năm (chương trình của nhân) + 1,5 năm (chương trình thạc sỹ)
 • Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (cử nhân) + 45 tín chỉ (thạc sỹ)
 • Học bằng tiếng Anh
 • Mô hình lớp học nhỏ tầm 40 sinh viên
 • Giảng dạy theo phương thức giảng/học chủ động, làm việc nhóm
 • Bổ trợ kỹ năng xã hội, kỹ năng mềm
 • Hướng dẫn sinh viên làm việc tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai
 • Sinh viên được thực tập tại Bệnh viện

 

Đề cương chương trình

Chú ý: Trong giai đoạn chuyển giao, chương trình đào tạo cho các CTTT của K62 và K63 được chuyển đổi theo hướng  tích hợp (Cử nhân + Thạc sỹ) như sau:

Quyển CTĐT Cử nhân-Thạc sỹ Khoa học Kỹ thuật Y sinh

 

Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 SSH1110
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
5 TC  
2
SSH1130
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 TC  
3
SSH1050
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 TC  
4  
Tiếng Anh
Tuỳ theo trình độ đầu vào  
5 MI1016
Giải tích I 
4 TC  
6
MI1026
Giải tích II
4 TC  
7
MI1036
Đại số
4 TC  
8
MI1046
Phương trình vi phân và chuỗi
3 TC
 
9
MI2026
Xác suất thống kê
4 TC  
10
PH1016
Vật lý đại cương I
4 TC  
11
PH1026
Vật lý đại cương II
4 TC  
12
CH1016
Hóa học đại cương
4 TC  
13 BF1016
Sinh học đại cương
5 TC  
14
PE1010/PE1020/PE1030
/PE1040/PE1050
Giáo dục thể chất A/B/C/D/E
   
15 MIL1010/MIL2010 
Giáo dục quốc phòng I/ II
   
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET1016
Nhập môn kỹ thuật
3 TC  
2 ME2006
Tĩnh học
3 TC  
3 ME3026
Động học
3 TC  
4 CH3206
Hóa hữu cơ
3 TC  
5 CH3306
Hóa phân tích
3 TC  
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET3006 Ngôn ngữ lập trình 3 TC  
2
ET3036
Lý thuyết mạch
4 TC  
3 ET3176
Thiết kế BME I
1 TC  
4 ET3178
Thiết kế BME II
1 TC  
5
ET4516
Cơ sở thiết bị y sinh
3 TC  
6 ET3076
Cấu kiện điện tử
4 TC  
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ME3026
Cơ sinh
3  
2 MSE3026
Vật liệu y sinh
 
3 ET3016
Tín hiệu và hệ thống
 
4 ET3166
Cấu trúc dữ liệu
3  
5 ET4216
Thiết kế BME III
1  
6 ET4218
Thiết kế BME IV
1  
7 ET5028
Thiết kế BME V
1  
8 ET4456
Giải phẫu và sinh lý
5  
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
 
Lựa chọn kỹ thuật 1
     
1 ET3046
Điện động I
3 TC  
3 ET3096
Mạch điện tử I
3 TC  
4 ET3066
Kỹ thuật số
4 TC  
5 ET3098
Mạch điện và mạch điện tử
4 TC  
 
Lựa chọn kỹ thuật 2
  4 TC  
1 ET3048
Điện động II
4 TC  
2 ET3146
Mạch điện tử II
4 TC  
3 ET3116
Kỹ thuật vi xử lý
4 TC  
4 ET3118
Thiết kế, tổng hợp hệ thống số
4 TC  
5 ET3148
Mạch và cấu kiện số
4 TC  
 
Lựa chọn kỹ thuật 3
     
1 ET4466
Kỹ thuật đo lường y sinh
3 TC  
2 ET4596
Mô hình hệ thống sinh lý
3 TC  
3 ET4526
Thiết bị điện tử y tế
3 TC  
4 ET4576
Xử lý tín hiệu y sinh
3 TC  
5 ET4486
Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
3 TC  
6 ET4498
Quang học y sinh
3 TC  
7 ET4536
Kỹ thuật xạ trị
3 TC  
8 ET4496
Nguyên lý cộng hưởng từ
3 TC  
9 ET4488
Ảnh y tế I
3 TC  
10 ET4506
Ảnh y tế II
3 TC  
11 ET4497
Kỹ thuật siêu âm
3 TC  
12 ET4487
Cơ sở X-quang chẩn đoán
3 TC  
13 ET3086
Xử lý tín hiệu số
3 TC  
14 ET4566
Xử lý ảnh
3 TC  
15 ET4276
Kiến trúc máy tính
3 TC  
16 ET4236
Mạng máy tính
3 TC  
17 ET4546
Hệ thống thông tin y tế
3 TC  
18 ET4596
Tin học y sinh
3 TC  
19 ET4556
An toàn bệnh nhân và giảm thiểu rủi ro
3 TC  
 
Lựa chọn BME nâng cao
  3 TC  
1 ET4526
Thiết bị điện tử y tế
3 TC  
2 ET4576
Xử lý tín hiệu y sinh
3 TC  
3 ET4486
Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
3 TC  
4 ET4498
Quang học y sinh
3 TC