Địa Chỉ

Phòng 405 - C9, Đại học Bách Khoa Hà , 1 Đại Cồ Việt

Số Điện Thoại

(84) 02438692242 / (84) 02438694957

Email

set-office@hust.edu.vn

Góp ý và phản hồi