Hướng dẫn trình bày quyển Đồ án tốt nghiệp và các định dạng template có thể sử dụng


Tài liệu này được Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội soạn thảo và ban hành nhằm mục đích hướng dẫn sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp một cách khoa học và thống nhất. Bản thân tài liệu này được biên soạn phù hợp với các quy định về trình bày một đồ án tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên có thể sử dụng trực tiếp mẫu này như một template khi viết quyển đồ án của mình. Sinh viên cũng được khuyến khích tham khảo hoặc sử dụng mẫu này khi viết báo cáo thực tập, báo cáo kết quả nghiên cứu, và các đồ án môn học khác.

Hướng dẫn trình bày quyển ĐATN - Áp dụng từ 2018

Các biểu mẫu có thể sử dụng


Đăng bởi: Trương Thu Hương

2021-04-22 10:04:18


Tin tức mới nhất