Đăng kí xin mở rộng lớp kì 20211 dành cho Sinh viên ngoài Viện Điện tử - Viễn thông


ĐĂNG KÍ MỞ RỘNG LỚP KÌ 20211 DANH CHO SINH VIÊN NGOÀI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên ngoài Viện Điện tử - Viễn thông có nguyện vọng học các học phần thuộc Viện quản lý (Mã học phần: ET....) đăng ký từ ngày 19/09/2021 đến 29/9/2021 theo đường link dưới đây:

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/yen_hoangthihong_hust_edu_vn/EebRQuvL0RFBoXixkq-f-m4B64fNdNmUQYIcq3X5197sYA


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-09-16 07:08:25


Tin tức mới nhất