Mở rộng lớp kì 20211 Viện Điện tử - Viễn thông


XỬ LÝ ĐƠN XIN MỞ RỘNG LỚP KÌ 20211 VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Các em sinh viên thuộc Viện Điện tử - Viễn thông có nguyện vọng đăng ký lớp kỳ 20211 do các điều kiện khách quan sẽ được hỗ trợ qua kênh của Viện từ ngày 19/9 đến 29/9/2021 tại địa chỉ: www.giaovu.vst.edu.vn.

 

Lưu ý: 

  1. Sinh viên chỉ đăng ký các học phần có mã bắt đầu bằng ET
  2. Với các học phần có yêu cầu thí nghiệm, cần đăng ký lớp TN đồng thời với lớp LT+BT
  3. Cần xóa lớp đã đăng ký nhưng được mà có dòng thông báo hết chỗ trên đk-sis trước khi gửi đăng ký đến hệ thống hỗ trợ.
  4. Phần trả lời sẽ tự động phản hồi vào tài khoản gửi đăng ký  sau 01 ngày làm việc, do đó sinh viên không nên vừa gửi yêu cầu qua hệ thống hỗ trợ vừa gửi email hỏi kết quả đăng ký.
  5. Các sinh viên ngoài Viện Điện tử - Viễn thông nếu có nguyện vọng đăng ký các học phần thuộc Viện quản lý sẽ được hướng dẫn vào ngày 19/9/2021.

Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-09-16 07:08:26


Tin tức mới nhất