Kỳ 20211, Viện ĐTVT sẽ tiếp tục gửi khoảng 200SV Thực tập kỹ thuật tại FPT Software theo hình thức online. Để có thể xếp lịch thực tập phù hợp với lịch học ở trường, các SV K63 (chưa đi thực tập kỹ thuật) điền vào form khảo sát sau trước 11h00AM thứ 3 ngày 21/09/2021.

https://docs.google.com/forms/d/1EMgS5GQB2yFtoNm4tBwGlIhAHvmlWqkU73Xw-gFZURc/edit